Съгласно подписания Рамков договор 2014 г. между НЗОК и договорните партньори – аптеките от 01.05.2014 г. трябва да бъдат спазени новите изисквания към софтуера за работа.

Основните промени според НРД 2014 г., след тази дата са:

I. Във формата на Финансовия отчет, в сила от 16.05.2014 г.
Финансовия отчет вече има две части. Част 1 и Част 2

Част 1 „Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева“ представлява сума от т. 1.1 „в т.ч. стойност, заплатена на Издателя от ЗОЛ в лева“ и т. 2 „Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева“, т.е. пълната цена на лекарството (т.1) = доплащането от ЗОЛ (т.1.1) + реимбурсацията от НЗОК (т.2).

Част 2 „Всичко дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период“ представлява сума от т. 2 „Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева“ и т. 3. „Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал. 2 от Договора“, т.е. стойността, която НЗОК дължи на аптеката = реимбурсацията от НЗОК (т.2) + сума от „бонуси“ за обработка на рецепти.

Общо по Част 1 и Част 2:
Сборуват се данните от Част 1 и Част 2 на Финансовия отчет.

II. Влиза в сила формулата за изчисляване на максимално допустимия брой рецепти, обработени от фармацевтите в аптеката в рамките на един период.
Имайте предвид, че по-голям брой рецепти от допустимия няма да се реимбурсират от РЗОК.
Аптечният софтуер прави проверка за максимално допустимия брой рецепти, в зависимост от броя на магистър фармацевтите, които имате в аптеката. Моля въведете коректно техния брой, за да бъде точна проверката.

III. Промяна при автоматичната проверка на здравноосигурителния статус на ЗОЛ на сървъра на НАП, в сила от 01.06.2014 г.
Всеки договорен партньор трябва да попълни и подаде молба в РЗОК за достъп до тази услуга. Ще Ви бъдат раздадени пароли, генерирани от НАП за достъп до услугата.

Моля, пазете паролите, ще Ви уведомим къде трябва да бъдат вкарани, за да ползвате услугата – Достъп до сървъра на НАП за проверка на здравноосигурителния статус на ЗОЛ.

IV. Осигуряване на възможност за автоматична проверка на валидността на рецептурните книжки.
Ще бъде възможно след осигуряване на техническа възможност от страна на НЗОК. Вероятно през м.август 2014 г.

В последната актуализация на аптечния софтуер са направени всички промени, влизащи в сила от 01.05.2014 г. и 16.05.2014 г.

Потребителите на аптечния софтуер на Алкор Софт, които нямат договор за поддръжка трябва да се свържат с екипите ни, за да заявят желание за актуализация. В противен случай няма да могат да ползват променените услуги.

Оставаме на разположение за въпроси и мнения!

Екипът на Алкор Софт ЕООД

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.