Уважаеми колеги,

Във връзка с промените в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, публикувани в ДВ. бр. 92 от 27.11.2015 г., бихме искали да Ви уведомим, че основните промени, които касаят аптеките са посочени в § 2.

Създава се чл. 5 нова  ал. 5 , която гласи:

„(5) За лекарствените продукти, включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза (ДДД)/терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста при отпускането им в аптека.“

Наредбата влиза в сила от 02.12.2015 г.

В тази връзка БФС, Ви напомня, че:

„По силата на сключените договори между търговците на дребно и НЗОК, в актуализиращия софтуер на аптеките, трябва да се означат стойностите, които пациентите доплащат. Следователно, аптеките следва да изчакат актуализацията на списъците и софтуера на НЗОК преди да започнат да прилагат ценовия коридор.  В актуализирания файл по НЗОК от 01 декември 2015 г. не са включени ограниченията за доплащане от пациента по силата на Наредбата. Тези ограничения ще бъдат включени най–рано със следващия актуализационен файл на 16 декември 2015 г.“

Имайте предвид, че трябва да анализирате внимателно Вашите цени на продуктите от ПЛС, защото ще имате не малко случаи на превишаване на пределните цени според новия ценови коридор.

В момента в който НЗОК подаде новите актуализиращи файлове, ще Ви бъде направена актуализация на аптечния софтуер.

В случай, че имаме допълнителна информация по начина на прилагане на наредбата ще Ви уведомим своевременно.

Екипът на Алкор Софт ЕООД

Пълният текст на Наредбата, можете да видите ТУК

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.